Kezdőlap
https://tuzvedelmieloadoesfoeloadotanfolyamok.hu/

ASZF Mesto Csoport Kft. jelentkezőinek 2021.03.18-tól

 ASZF Mesto Csoport Kft. jelentkezőinek

Általános Szerződési Feltételek a Mesto Csoport Kft. által 2021.03.18-tól szervezett tanfolyamok jelentkezőinek

  • A képzésre jelentkezés feltételei

A képzésen való részvétel minden esetben egy jelentkezési lap leadásával indul. A jelentkezők a MESTO Csoport Kft. által üzemeltetett honlapok egyikén, vagy a résztvevői toborzásban közreműködő szolgáltatók internetes felületén tudják leadni jelentkezésüket.

A képzésre jelentkezés még nem jelent kötelezettséget a jelentkező számára. Fizetési kötelezettsége csak a felnőttképzési szerződés aláírása után van a résztvevőnek. 

 

A jelentkező köteles megadni a felnőttképzési törvényben előírt adatokat a képzés megkezdése előtt. A jelentkezési lapon szereplő adatok megváltozása esetén a tanfolyami résztvevő köteles tájékoztatni a képzőt a változást követő 10 napon belül. Amennyiben a változás bejelentésének elmulasztása miatt a tanfolyamon résztvevőt jogsérelem éri, azért a felnőttképző nem elmarasztalható.

 

A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkező köteles a tanfolyamszervezőnek bemutatni eredeti példányban a szükséges dokumentumokat és bizonyítványokat. Ezekről a dokumentumokról, bizonyítványokról felnőttképző másolatot készít és hitelesít. Az elektronikusan, postai úton elküldött másolatokat a Képző nem köteles elfogadni.

Az adatokat a képző a GDPR szerint kezeli és tárolja.

 

A külföldön szerzett bizonyítványok esetében elsősorban az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítását tudjuk elfogadni.

Egyéb esetekben a következő fordítások is elfogadhatók a 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről alapján: 

  • a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás, 
  • a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá 
  • az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam [fenti törvény 28. §. (1) bekezdése] joga szerint.

 

Azokban az esetekben, amikor a képzéshez tartozó program követelmény illetve a képző képzési programja egészségügyi alkalmasságot is előír, akkor a résztvevő az egészségét bizonyító orvosi alkalmassági papírt is köteles átadni a felnőttképzőnek. Az orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzésére kizárólag a jogszabályban előírt foglalkozás egészségügyi szakellátó helyek jogosultak. (katt ide) 

 

Abban az esetben, amennyiben a tanfolyamon résztvevő képzésben való részvételhez előírt dokumentumokat a tanfolyam indulásáig (felnőttképzési szerződés életbelépéséig) nem mutatja be, úgy saját felelősségére a tanfolyami órákat látogathatja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek betartása mellett (beleértve a fizetési feltételeket is), de részére az adott képzés befejezését igazoló tanúsítvány nem adható ki.  • A képzési szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

 

A MESTO Csoport Kft. engedélyköteles felnőttképzési tevékenységét a központilag kiadott program követelmények és minősített képzési programjai alapján végzi.

 

A Képző a szakképesítő vizsgára felkészítő szakmai képzések kapcsán - a felnőttképzési tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásaként - lehetőséget biztosít ingyenes előzetes tudásszint mérésre. Az előzetes tudás mérésének igényét a tanfolyami jelentkező jelzi írásban a felnőttképző felé a tanfolyam megkezdését megelőző 15 napig. Az előzetes tudásszint mérések alkalmával bizonyos esetekben már meglévő szakmai tudást, egyéb esetekben készségeket, képességeket mérünk fel. Az előzetes tudásszinten elért eredmények függvényében a tanfolyami résztvevők felmentést kaphatnak bizonyos tananyagegységekből. A felmentések figyelembevételével csökkenthető az adott képzés időtartama, óraszáma. A felmentés kizárólag a MESTO Csoport Kft. tanfolyamain vehető igénybe.

 

A törvényi szabályozás szerint a felnőttképző a tanfolyam megkezdése előtt a résztvevővel írásban felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi az órarend is, melyet képző rendszerint a csoport számára létrehozott internetes felületre is feltölt. 

 

Az órarend változtatásának jogát a felnőttképző fenntartja. A változtatás kiterjedhet a képzés egy-egy oktatási alkalmának időpontjára, időtartamára és helyszínére is. A változtatás célja az oktatási tevékenység további minőségének biztosítása. 

A tanfolyami résztvevőnek lehetősége van a képzésről történő hiányzásra a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértékben és feltételekkel. A megengedett mértékű hiányzás túllépése esetén a tanfolyami résztvevő kizárható a képzésről.

A tanfolyamon résztvevők a képzés végén záróvizsgát tesznek. A tanfolyam befejezését igazoló Tanúsítvány kizárólag a záróvizsga sikeres teljesítése után adható ki. A tanfolyami záróvizsga időpontjait képző határozza meg. A kijelölt időpontban történő megjelenés minden résztvevő számára kötelező. Amennyiben a résztvevő nem vett részt a záróvizsgán, akkor számára a Tanúsítvány nem állítható ki. A képző egy lehetőséget biztosít a záróvizsga megismétlésére a képzés utolsó kontaktórájáig. Abban az esetben, ha a tanfolyamon résztvevő nem él a második felajánlott záróvizsga lehetőségével sem, akkor az adott tanfolyam keretében képző részére Tanúsítványt nem állít ki a tanfolyam elvégzéséről

A tanfolyami résztvevők a Tanúsítvány kiadása után jelentkezhetnek szakképesítő vizsgára. A szakképesítő vizsgára történő jelentkezést a vizsgázni kívánok önállóan végzik. Szakképesítő vizsgát kizárólag az államilag kiadott program követelmények alapján megvalósított képzések után tehet a képzésben részt vett, sikeres záróvizsgát tett, Tanúsítvánnyal rendelkező személy.

A kizárólag bejelentés köteles képzések elvégzése után képző Tanúsítványt állíthat ki a tanfolyamot sikeresen teljesítő kérésére. A bejelentés köteles képzések elvégzése kapcsán kiadott Tanúsítvány nem jogosít fel szakképesítő bizonyítvány megszerzésére.

Fontos, hogy a szakmai, valamint a munka- és tűzvédelmi előírások betartása mellett a felnőttképző elvárja a tanfolyami résztvevőtől, hogy a képzés elméleti és gyakorlati foglalkozásain olyan állapotban jelenjen meg, amellyel semmilyen mértékben nem zavarja az oktatást, továbbá a többi résztvevő részéről a tanfolyami szolgáltatás zavartalan igénybe vételét. Abban az esetben, ha a résztvevő viselkedésével akadályozza, vagy zavarja az oktatót a feladata elvégzésében, illetve a többi résztvevőt a képzés igénybevételében, akkor az oktató vagy a felnőttképző egyéb megbízottjának felszólítására köteles elhagyni az oktatás helyszínét. Ezt követően az eseményről  a Képző jegyzőkönyvet készít. A Képző a jegyzőkönyv felhasználásával, illetve a szabályszegő résztvevő meghallgatásával fegyelmi eljárást folytat le, mely eredményeképpen jogosult a felnőttképzési szerződést felmondani. A tanfolyamon résztvevő köteles a tanfolyam során általa használt tantermeket, eszközöket, élőállattal való foglakozás esetén az állatokat rendeltetésszerűen használni, vagy velük foglalkozni. A tanfolyam során a résztvevő által okozott károkért résztvevő kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások csak a tanfolyamhoz tartozó fizetési ütemek szerinti időarányos díjak befizetése mellett látogathatók. Olyan esetben, ha a díjtartozás 15 napot meghaladja, akkor a résztvevő eltiltható a tanfolyami foglalkozáson való részvételtől a díjtartozás rendezéséig. A tanfolyami órákról történő eltiltás nem jelenti a felnőttképzési szerződés megszűnését és a további fizetési kötelezettség eltörlését.

 

Képzési díjak fizetése

A tanfolyami díj befizetése a felnőttképzési szerződés tanfolyami résztvevő általi aláírása után történik. A tanulók jellemzően havi részletekben fizetnek, de amennyiben kérik, az egyösszegű befizetésre is lehetőséget biztosítunk.

A tanfolyamokat a képzés időtartamának függvényében fizetési ütemekre bontjuk.

A fizetési ütemeknek kizárólag, akkor van jelentőségük amennyiben a tanfolyami részvevő vagy a felnőttképző, a felnőttképzési szerződés felbontását kezdeményezi. A tanfolyami részvevő (szerződő) a szerződés felbontására irányuló kérelmét két értesítési eljárás együttes alkalmazásával tudja megvalósítani. Levelét e-mailben elküldi a mestocsoport@gmail.com e-mail címre és ezzel egy időben levelét ajánlott tértivevényes formában elküldi a MESTO Csoport Kft. 2521 Csolnok, Park u. 9. alatti címére. A felnőttképzési szerződés megszüntetésére vonatkozó kérelem kizárólag mindkét eljárás együttes alkalmazásával valósul meg. 

Abban az esetben, amennyiben a tanfolyami résztvevő a tanfolyamtól való elállására vonatkozó kérelme a felnőttképző által előírt módon beérkezett, akkor a felnőttképző elvégzi a szerződés felbontására vonatkozó adminisztrációt. Kiértesíti a részvevőt a szerződése megszüntetésének feltételeiről, mely értesítésnek része az időarányos fizetési ütem szerint előírt képzési és adminisztrációs díjak kifizetése. A tanfolyamot megszakító tanfolyami résztvevőnek a második írásos kérelmének beérkezésekor megkezdett fizetési ütem szerinti díjakat teljes egészében be kell fizetnie. Abban az esetben, amennyiben a résztvevő egyösszegű befizetést kért és a tanfolyam díját a teljes időszakra rendezte, akkor a felnőttképző a még meg nem kezdett következő képzési ütemre kalkulált díjösszegének az egyösszegű befizetésre vonatkozó kedvezmény levonása után járó részét átutalja a résztvevő által megadott bankszámlaszámra.

A tanfolyami díjak a következő táblázatban látható fizetési ütemek szerint kerülnek felosztásra. 

Tanfolyam időtartama

  1. ütem
  • ütem
  • ütem

6 hónapon belül

Szerződés aláírásától- 4. hónap végéig

5. hónap elsejétől – a tanfolyam befejezéséig

Nincs

12 hónapon belül

Szerződés aláírásától- 6. hónap végéig

7. hónap elsejétől – a 9. hónap végéig.

10. hónap elsejétől – a 12. hónap végéig.

18 hónapon belül

Szerződés aláírásától- 6. hónap végéig

7. hónap elsejétől – 12. hónap végéig

13. hónap elsejétől – a tanfolyam befejezéséigKedvezmények igénybevétele

A kedvezmények az adott képzéshez tartozó tanfolyami tájékoztatókon találhatók. A kedvezmények kizárólag a felnőttképző www.felnottkepzotanfolyamok.hu oldalán feltűntetett feltételekkel és módon számíthatók be. A kedvezmények a tanfolyam kezdésének időpontjában történő teljesüléskor vehetők igénybe. A kedvezményre való jogosultságot a felnőttképzési szerződés kitöltéséig kell igazolni. A felnőttképzési szerződés megkötése után beküldött kedvezményre jogosító igazolást a felnőttképző nem tudja elfogadni.

Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze. (kivéve, ha erről a képző előzetesen írásban másként dönt)

A kedvezmény a szerződés megszűntetése esetén történő elszámoláskor nem illeti meg a szerződött tanfolyami részvevőt.

 

Kártérítési felelősség

 A MESTO Csoport Kft. tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a résztvevőt ért kár viselésére a képző intézmény a vagyoni biztosíték felhasználásával a törvényi előírások szerint kötelezett, azonban a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét. Abban az esetben, amennyiben a jogszabályi környezet változása miatt a teljesítés jogi ellehetetlenülése valósul meg, akkor a  MESTO Csoport Kft. teljes egészében kizárja a kártérítés felelősségét.

Panaszok kivizsgálása és kezelése

A panasz megfogalmazása történhet írásos formában a szakmai vezető, vagy az ügyvezető felé.

A szakmai vezetőnek és az ügyvezetőnek minden panaszt ki kell vizsgálni a MESTO Csoport Kft. MBR –ben foglaltaknak megfelelően és a vizsgálat eredményét a panaszossal szóban, vagy írásban meg kell osztani.Céges adatok:

Adószám: 26769215-2-11

Cégjegyzékszám: 11 09 027053

Név: Mesto Csoport Kft.

Cím: 2521 Csolnok, Park u. 9.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2021/000064; B/2021/000820